Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zaprojektowana i wykonana każda instalacja solarna powinna zabezpieczyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej w minimum 48% w skali całego roku. Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze od 55 do 60°C. – dla gospodarstw domowych. Dla obiektów użyteczności publicznej ilość kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika c.w.u. należy określić uwzględniając liczbę pracowników/użytkowników/ uczniów, charakter placówki i zapotrzebowanie na c.w.u. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynkach o określonej liczbie użytkowników należy uwzględnić parametry kolektorów, położenie geograficzne (szerokość geograficzną), możliwą orientację i pochylenie kolektorów, długości przewodów.

W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania poszycie dachowe z eternitu należy zgłosić ten fakt zgodnie z właściwością do Urzędu Gminy z propozycja innego usytuowania kolektora niż na dachu. Urząd Gminy w terminie 14 dni od zgłoszenia zdecyduje o sposobie wykonania instalacji bądź o zmianie miejsca(zmiana posesji) wykonania instalacji. Dopuszczalne jest montowanie instalacji przy budynku na gruncie w przypadku braku możliwości montażu na dachu lub ścianie po uzgodnieniu lokalizacji z właścicielem budynku. Każdy przypadek montażu na gruncie należy zgłosić do właściwego Urzędu, który w terminie 14 dni od zgłoszenia podejmie decyzję o montażu lub zmianie miejsca(posesji) wykonania instalacji.

 Schemat podstawowej instalacji dla ciepłej wody użytkowej

schemat podstawowej instalacji kolektora slonecznego

Źródło: Hewalex

Zestaw solarny powinien zawierać:

  • Kolektory słoneczne,
  • Uchwyty i konstrukcje wsporcze do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem (dachy o małym nachyleniu),
  • Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej,
  • Zespół pompowo-sterowniczy,
  • Zespół naczynia wzbiorczego przeponowego,
  • Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną,
  • Nośnik ciepła (płyn solarny).

Informacje uzupełniające

pdf small Informacja dotycząca serwisu instalacji solarnych

Porady

Kolektor słoneczny